1. Veškeré činnosti v průběhu akce podstupuje účastník na vlastní riziko a svou odpovědnost. Pořadatel není odpovědný za nemajetkovou újmu, dále za újmu na jmění a ani za jakoukoliv újmu způsobenou účastníky akce třetím osobám s výjimkou případné újmy, kterou by zapříčinil pořadatel akce, kdy by jeho přístup k požadavku náležité opatrnosti svědčil o jeho zřejmé bezohlednosti k újmou dotčeným právně chráněným zájmům účastníků akce.
 2. Za účast nezletilých účastníků je odpovědný jejich zákonný zástupce.
 3. Účastníci akce jsou povinni uzavřít odpovídající druh pojištění (včetně rizik vyplývajících ze sportovních aktivit), a to především pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění i pojištění škod na majetku a zdraví třetích osob.
 4. Účastník lyžařského kurzu se zavazuje dodržovat Pravidla FIS.
 5. Účastník akce si je vědom, že v průběhu jeho konání mohou být pořizovány zvukové i obrazové záznamy s jeho osobou pro další vzdělávání účastníků. Účastník akce zároveň souhlasí s bezplatným použitím těchto záznamů pro další propagaci těchto akcí.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit konání akce před jeho zahájením v případě nedosažení minimálního počtu účastníků, případně z jakýchkoli jiných důvodů, které by měly negativní vliv na realizaci akce a které pořadatel nemohl ovlivnit. Účastníkovi se v těchto případech vrací 100 % zaplacené částky za účast. Na jakékoliv další náhrady nemá účastník nárok.
 7. Účastník může účast stornovat do 14 dnů před jeho začátkem. Stornopoplatek činí v takovém případě 15% z ceny akce. Ve všech ostatních případech je stornopoplatek stanoven na 60 % z ceny za akci.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z akce účastníka, který porušuje podmínky účasti případně další podmínky budou sdělené písemně před úhradou za účast na akci.
 9. Veškeré případné spory jsou posuzovány v souladu s právními normami České republiky. Soudní příslušnost je stanovena dle sídla provozovatele akce.
 10. Objednáním a zaplacením účasti na akci vyjadřuje účastník souhlas s výše uvedenými podmínkami účasti i případnými dalšími podmínkami, které mu byly pořadatelem akce sděleny písemně ještě před úhradou za účast.
 11. GDPR

Účastí na tréninku či kempech dává každý účastník souhlas s pořizováním fotografií pro účely umístění na týmový web či na týmové stránky sociálních sítí Facebook či Instagramm.

 1. Pořadatelem je Jan Holický, IČ 760600071, Maršovice 153, 46801 Maršovice